KONKURS NA
KONCEPCJE KĄPIELISKA
NAD JEZ. MALTAŃSKIM 
 
O KONKURSIE

Konkurs studialny, dwuetapowy, którego celem jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym obszaru przestrzeni publicznej ogólnodostępnego kąpieliska wraz z plażą i zapleczem funkcjonalnym nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Organizator Konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni do rekreacji i  aktywnego wypoczynku mieszkańców Poznania.  Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania krajobrazowe tego obszaru, a także przyjętą ideę całościowego rozwiązania tego kompleksu rekreacyjnego. Konkurs organizowany jest przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Malta przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań

 
MALTA

Maltę  bez wątpienia nazwać można najpopularniejszym terenem rekreacyjnym w Poznaniu.Teren położony we wschodniej części miasta  swoją nazwę zawdzięcza zakonowi Joannitów (zwanymi Kawalerami Maltańskimi), którzy od XII wieku zasiedlali ten obszar. W okresie rozbiorów Malta była najpopularniejszym miejscem wycieczkowym mieszkańców Poznania. Panie grały w kostki, Panowie strzelali do tarczy. Popularne były gry i loterie fantowe, a po nich tańce, śpiewy, a czasem nawet pokazy sztucznych ogni. Urządzano tu majówki, witano wiosnę, a w 1909 r. celebrowano 100. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego.

 

Po pierwszej wojnie planowano stworzenie na tych terenach Parku Narodowego - który służyć miał głównie zajęciom fizycznym i rekreacyjnym młodzieży. Projekt ośrodka opracował w 1919 r  architekt Adam Ballenstaedt - znalazły się w nim boiska, hale gimnastyczne, łazienki, teatry, domy wypoczynkowe dla robotników i młodzieży pracującej, a cały teren przecinały liczne dróżki spacerowe. Z tego ambitnego planu ze względu na złą sytuację finansową młodego Państwa Polskiego powstał tylko Kopiec Wolności (mierzący 94 m wysokości).  Na lata odłożono plany rozwoju terenów nad Jeziorem Maltańskim, sprawa odżyła dopiero w latach 30-tych XX wieku, gdy prof. Adam Wodziczko na konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania postulował powrót do planów rozwoju tego terenu.  Ponownie na przeszkodzie stanęły problemy finansowe oraz nieuregulowane sprawy własnościowe obszaru. W czasie wojny Niemcy wykorzystując niewolniczą pracę jeńców kontynuowali zagospodarowanie terenu - rozpoczynając pracę nad stworzeniem sztucznego zbiornika wodnego.

 

Po wojnie kontynuowano pracę nad zalesieniem Klina Cybińskiego oraz pracę nad zbiornikiem wodnym - który ostatecznie utworzono w 1952 roku. Spiętrzono wody Cybiny - tworząc zbiornik wodny o powierzchni 64 ha z przeznaczeniem na tor regatowy i kąpielisko dla mieszkańców. Jezioro Maltańskie, nazywane też Zbiornikiem Maltańskim – sztuczny zbiornik wodny położony w Poznaniu na prawym brzegu Warty, powstały w wyniku spiętrzenia Cybiny. Został oddany do użytku w 1952 roku.

 

W latach 1956, 1958 i 1961 odbyły się na nim międzynarodowe zawody kajakarskie i wioślarskie. Do roku 1979 jezioro pełniło rolę centrum sportów wodnych w Polsce. Organizowano  tu imprezy kajakarskie, wioślarskie i motorowodne. Niestety z biegiem lat obiekt przestał spełniać obowiązujące normy dla przeprowadzania zawodów sportowych. Jezioro ulegało stopniowemu spłyceniu, a woda była coraz bardziej zanieczyszczona. W 1979 r. Zapadła decyzja o modernizacji obiektu. W 1980 roku spuszczono wodę, a dwa lata później rozpoczęto prace remontowe   i pogłębiające zbiornik. Generalnym projektantem obiektu był poznański arch. Klemens Mikuła. Prace modernizacyjne trwały do sierpnia 1990 roku, wówczas obiekt otrzymał akredytację Międzynarodowej Federacji Kajakowej i zorganizowano na nim XXIII Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie w 1990 roku Od tego czasu Malta służy nie tylko mieszkańcom Poznania jako ulubione miejsce rekreacyjne, ale jest także Areną wielu znaczących międzynarodowych wydarzeń sportowych.

HARMONOGRAM

24.10.2018              Ogłoszenie konkursu

do 11.11.2018           Składanie zgłoszeń do konkursu (I etap)

do 06.12.2018       Składanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania

                                    (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco do 07.12.2018)  

do 17.11.2018         Wybór zespołów zaproszonych do udziału w  konkursie (II etap) 

19.11.2018                 Zaproszenie zespołów do udziału w konkursie (II etap)        

14.12.2018               Składanie prac konkursowych (II etap) 

17.12.2018                Prezentacja prac konkursowych (II etap)

19.12.2018  g.14;00   Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja            pokonkursowa otwarcie wystawy prac   

od 19.12.2018          Wystawa pokonkursowa 

do 21.01.2019 

 
REGULAMIN 

REGULAMIN 

ZAŁĄCZNIKI

FORMALANE 

ZAŁĄCZNIKI  

MERYTORYCZNE

zal. B3 Mapa pokazująca zakres torów regatowych 
 https://drive.google.com/file/d/1Kx3BDVfhkenQy4gnLe2sI0WVxJjgKWGY/view?usp=sharing
ZAL. MERYTORYCZNE DO POBRANIA 
zal. B5 i B12 Inwentaryzacja fotograficzna i fotografie historyczne 
https://drive.google.com/drive/folders/1NR_LLKSBWR4_eFAio-f7j1VGDCDRWoXq?usp=sharing
zal. B1  Obszar opracowania na mapie Poznania
zal. B 2 Mapa pokazująca zakres opracowania 
zal. B6 Plansza uwarunkowań konkursowych
zal. B7 Obowiązujący plan zagospodarowania
zal. B8 Operat wodnoprawny z 11.2017 
zal. B9 Projekt zagospodarowania terenu autor arch. M. Więcek 
zal. B10 Opinia geotechniczna 
zal. B11 Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego
 
 
ZGŁOŚ SIĘ NA 
KONKURS 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wymagane regulaminem dane jednego z członków zespołu konkursowego z wykształceniem architektonicznym posiadającego  tytuł zawodowy mgr inż. arch

Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem mgr inż. arch.

Prześlij plik
Max rozmiar pliku (3MB)

Skan podpisanego przez przedstawiciela uczestnika konkursu  oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa w konkursie (wzór w zakładce REGULAMIN - załącznik nr A1

Prześlij plik
Max rozmiar pliku- pdf (2 MB)

Krótkie portfolio zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem projektów lub realizacji przestrzeni publicznych oznaczone przez Uczestnika konkursu tylko sześciocyfrowym numerem szyfrowym, pozbawione elementów umożliwiających identyfikację Uczestnika konkursu

Prześlij plik
Max rozmiar pliku pdf (10 MB)

Opis i szkic planowanej  koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w Poznaniu ( max 2 kartki A4)

Prześlij plik
Max rozmiar pliku pdf (5 MB)

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu oświadczam, że nadaję mojemu zgłoszeniu udziału w konkursie  oznaczonie numerem rozpoznawczym:

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Czy wynagrodzenie 2.500 dla czterech wybranych osób obejmuje prace w pierwszym i drugim etapie konkursu, czy drugi etap jest wynagradzany oddzielnie?

Odp: Wybrane do drugiego etapu pracownie, po finalnej prezentacji projektu ( plansza o wymiarach 100x70 cm oraz prezentacja multimedialna) otrzymują zwrot kosztów udziału w konkursie (II etap) w wysokości 2500 zl netto. Uczestnicy nie zakwalifikowani do udziału w drugim etapie nie otrzymują zwrotu kosztów udziału w konkursie. 

2. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Konkursowego jeden z członków zespołu konkursowego musi posiadać wykształcenie architektoniczne z tytułem zawodowym mgr inż. architekt. Na potwierdzenie tego wymagania wymagacie Państwo okazania skanu dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych. Czy dopuszczacie Państwo (czy można uznać za równoważne spełnienie wymagać konkursowych) wykazanie się przez Uczestnika Konkursu decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania bądź zaświadczeniem Izby Architektów RP o wpisaniu na listę członków odpowiedniej Okręgowej Izby Architektów RP (oba dokumenty zawierają informację o posiadanym przez członka zespołu tytule zawodowym)?

Odp : Zgodnie z Regulaminem Konkursu jeden z członków zespołu konkursowego musi posiadać wykształcenie architektoniczne z tytułem zawodowym mgr. inż. architekt. Jedynym akceptowalnym dla organizatorów  potwierdzeniem spełnienia tego kryterium jest załączenie do formularza konkursowego skanu dyplomu ukończenia studiów architektonicznych i nabycie tytułu zawodowego mgr. inż architekt. 

3. Proszę o informację o wysokości nagród w konkursie po rozstrzygnięciu konkursu (lub nagrody), zgodnie z Rozdz. V pkt 1.2., czyli po wyborze najlepszej pracy.

Odp: Zgodnie z regulaminem konkursu, uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu otrzymają zwrot kosztów udziału w konkursie w wysokości 2500 zł netto. Zamawiający nie 

przewiduje nagród dla wybranej przez sędziów konkursowych pracy. 

4. Czy tytuł zawodowy mgr. inż. arch. kraj. uprawnia do wzięcia udziału w konkursie?

Odp: Zgodnie z regulaminem konkursu w każdym zespole projektowym zakwalifikowanym do udziału w konkursie musi znajdować się minimum jedna osoba posiadająca tytuł zawodowy : magister inżynier architekt. 

5. Czy zagospodarowaniem i rozwiązaniami projektowymi można wyjść poza obszar wskazany jako zakres opracowania?

Tak,  jest to dopuszczalne. Jednak rozwiązania znajdujące się poza terenem opracowania nie będą oceniane przez sędziów konkursowych. 

6. Czy należy zachować place zabaw będące w zakresie opracowania?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu roz. XII pkt 3.2  Zamawiający postuluje by boiska do gry w plażową piłkę nożną i piłkę siatkową oraz przestrzeń otwartej siłowni- street workoutu -które znajdują się na  obszarze opracowania kompozycyjnie  włączyć w opracowanie koncepcyjne terenu kąpieliska.

 

 
WYNIKI KONKURSU

Sąd Konkursowy po zapoznaniu sie z pracami i wysłuchaniu referatów poszczególnych zespołów postanowił zarekomendować Zamawiającemu dwie prace oznakowane 707868 i 123321, do dalszych prac projektowych. 

Praca nr 707868 autorstwa pracowni : Front architects w składzie: arch. Marcin Sakson ( architekt prowadzący), arch. Maja Dylewska, Michał Hondo, arch. Joanna Jasiewicz, arch. Paweł Kobryński, Kinga Turczyńska, arch. Wojciech Krawczuk, arch. Agata Sobańska. 

Opinia Sądu o pracy : 

Sąd Konkursowy wysoko ocenił zaproponowane przez autorów rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i kompozycyjne oraz komunikacyjne. Wkomponowane obiekty w skarpę, takie jak gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowego i toalety pokrytych zielonym dachem wykreowały centralną część plaży. Powstałe obiekty stworzyły funkcjonalnie atrakcyjny ciąg wzdłuż projektowanej promenadę na poziomie plaży. Kompozycja oddzielnych pawilonów z tarasami zorientowanymi w różnych kierunkach umożliwia kadrowanie interesujących widoków na jezioro. Na uwagę zasługuje próba oddzielenia ruchu pieszego i rowerowego. Praca nie podjęła tematu czystości wody i wydzielenia z części jeziora zamkniętego basenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca nr 123321 autorstwa: arch. Jakub Wójtowicz, Filip Zieliński 

Opinia Sądu o pracy: 

Autorzy trafnie zdiagnozowali słabe strony obecnego kąpieliska nad Jeziorem Maltańskim. Do wzrostu popularności kąpieliska nie przyczyni się nawet najbardziej spektakularna architektura jeśli nie rozwiązany zostanie problem jakości wody w akwenie. Sąd docenił świeży pomysł zastosowania na jeziorze technologii stawu kąpielowego, który gwarantuje oczyszczanie wody w sposób całkowicie naturalny, jednocześnie wzbogacający okoliczną faunę i tworzący enklawy dzikiej przyrody w centrum miasta. Praca z poszanowaniem odnosi się do zastanej architektury autorstwa arch. Klemensa Mikuły pozostawiając charakterystyczne elementy - ważne dla tożsamości całego kompleksu. Zaprojektowane obiekty kubaturowe niepotrzebnie powielają kształt istniejącego amfiteatru.

Pozostałe prace zakwalifikowane do finałowej 4. 

Praca nr 821027- autor arch. Marcin Piątek 

Praca nr 199199- autor arch. Grzegorz Szymański 

Zapraszamy na publiczną prezentację projektów wraz z dyskusją pokonkursową. Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 stycznia o godzinie 17.00 w siedzibie SARP Poznań - Stary Rynek 56 . 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. 

KONTAKT/
SKŁADANIE PYTAŃ  
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now